Personvernerklæring

Når du skal fullføre en bestilling i nettbutikken, melder deg inn i vår kundeklubb Nilleklubben eller for øvrig henvender deg til oss, blir du bedt om å oppgi dine personopplysninger. Du må bekrefte at opplysningene er korrekte og fullstendige. Du er selv ansvarlig for feilaktige opplysninger. Nedenfor finner du informasjon om Nilles behandling av personopplysninger.

Personvernerklæring

Når du skal fullføre en bestilling i nettbutikken, melder deg inn i vår kundeklubb Nilleklubben eller for øvrig henvender deg til oss, blir du bedt om å oppgi dine personopplysninger. Du må bekrefte at opplysningene er korrekte og fullstendige. Du er selv ansvarlig for feilaktige opplysninger. Nedenfor finner du informasjon om Nilles behandling av personopplysninger.

Vennligst les vår personvernerklæring nøye slik at du får en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte håndterer dine personopplysninger. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er på vegne av Nille AS behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av selskapet. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes under slik behandling. Det er den behandlingsansvarlige som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvorfor behandler vi personopplysninger og hvilke opplysninger behandler vi?

Nedenfor følger oversikt over hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse

 

 1. a) Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: Ved kjøp av varer fra Nille registrerer vi blant annet navn, telefonnummer, e-post, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) du har kjøpt, når du kjøpte og eventuell utleveringsinformasjon.

 2. b) Nilleklubben: Ved å melde deg inn i Nilleklubben samtykker du til å motta e-post og SMS fra Nille med eksklusive tilbud, nyheter og inspirasjon. Vi vil kunne benytte ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, kjøpshistorikk og fødselsdato for å sende deg slik kommunikasjon. Det rettslige grunnlaget for vår kommunikasjon er ditt samtykke jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Du kan når som helst melde deg av den enkelte kanal. Du finner mer informasjon om hvordan du melder deg av i hvert enkelt SMS og e-poster. Selv om du trekker tilbake ditt samtykke til å motta markedsføring, vil vi fortsatt kunne sende deg informasjon som er av betydning for medlemsforholdet så lenge du er medlem. Det kan f.eks. gjelde endringer i vilkår. Se medlemsvilkårene for Nilleklubben for mer informasjon.

For øvrig vil Nille behandle dine personopplysninger for å oppfylle avtalen om medlemskap med deg, herunder administrere ditt medlemskap og de kjøp du registrerer på din profil. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

 1. c) Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon, trenger vi kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon med tilknyttet informasjon om servicestatus, servicehistorikk, samt eventuelle oppgraderinger av produkter, samt å for å holde deg oppdatert.

Formålet med å registrere opplysningene nevnt i a) og b) er at vi skal kunne inngå, oppfylle og administrere vår avtale med deg enten det vil være levering, medlemskap, garanti, skader eller returer, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b).  

 1. d) Internt salgsarbeid: I den grad vi utfører en begrenset behandling av dine personopplysninger for å kunne følge opp salget internt i vår organisasjon og ovenfor deg har vi vurdert at vår interesse i å gjøre dette er større enn ulempen for deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

 

 1. e) Kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (e-post, telefon eller i sosiale medier), vil vi ha behov for å identifisere deg, hvilke(t) produkt(er) du har kjøpt, og for eksempel din adresse, ditt telefonnummer og eventuell epostadresse. Vi vil behandle de personopplysninger vi trenger for å hjelpe deg, eksempelvis navn, kjøpshistorikk og/eller kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer). Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å gi deg et mest mulig relevant og presist svar på dine spørsmål og at vår interesse i denne behandlingen veier tyngre enn ulempen for deg som tar kontakt og ønsker denne tjenesten, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

 

 1. f) Persontilpasset informasjon på nett: Nille AS ønsker å tilrettelegge markedsføring og informasjon fra oss på best mulig måte for deg som kunde. Når du registrerer dine kjøp i Nilleklubben eller for øvrig er inne på våre områder vil vi markedsføre tilsvarende produkter som vårt forhold til deg bygger på gjennom kanaler tilhørende Nille eller våre samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for slik markedsføring er samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

 

 1. g) For direkte markedsføring på e-post og SMS mv. innhenter vi et separat samtykke.

 

 1. h) Elektronisk markedsføring: Hvis du uttrykkelig har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte kundeservice.

 

 1. i) Deltakelse i markedsundersøkelser, konkurranser og kampanjer: Hvis du uttrykkelig samtykker til å delta i en undersøkelse, konkurranse, kampanje el. på nettstedet, vil vi lagre personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer, kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen. Vårt behandlingsgrunnlag for slik behandling vil da være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

 

 1. j) Videreutvikling av tjenester og sikker drift: For å kunne videreutvikle våre tjenester og drive nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk, kjøp og atferd på nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om svindel og å iverksette tiltak for å forhindre dette. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for administrasjonen av vår drift og for å overholde gjeldende lovgivning. I denne forbindelse kan vi blant annet utlevere dine personopplysninger til myndigheter og våre leverandører av IT-systemer og tilhørende drift samt andre samarbeidspartnere. I disse tilfellene har Nille databehandleravtaler med samarbeidspartneren der dette er påkrevd.

Informasjonssikkerhet

Det er viktig for oss at dine personopplysninger er trygge. Vi sørger derfor for å opprettholde og bruke rimelige tiltak for fysisk, prosessuell og teknisk sikkerhet med hensyn til kontorene og informasjonslagringssystemene som er involvert i dine personopplysninger, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering eller endring av dine personopplysninger. Dette gjelder også vår bruk eller sletting av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger lagres i sikrede nettverk og er kun tilgjengelige for et begrenset antall personer som har spesielle tilgangsrettigheter til slike systemer og som er pålagt å holde personopplysningene konfidensielle. Vi sikrer også dine personopplysninger ved fysisk adgangs- og tilgangskontroll.

Lagring

Dine personopplysninger knyttet til kjøp vil slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare dine henvendelser og reklamasjonstiden for produktet er utløpt (ref. reklamasjonstid iht. forbrukerkjøpsloven), med mindre vi må lagre opplysningene i en lengre periode som følge av lov eller hvis vi har et særlig behov i forbindelse med eksempelvis klager eller krav som rettes mot eller av oss.

Dersom du er medlem av Nilleklubben, vil vi behandle dine kjøp og personopplysninger så lenge du er medlem.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for formålene de er samlet inn for har vi prosedyrer for å ødelegge, slette eller konvertere personopplysningene til et anonymt format.

Dine rettigheter

Som registrert har du følgende rettigheter:

 1. a) Innsyn: Du kan be om en kopi av dine personlige data som vi behandler om deg.
 2. b) Dataportabilitet: Du kan be om å motta personopplysningene du har gitt oss eller å få dataene overført til en tredjepart, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 3. c) Sletting: Du kan kreve at vi alle dine personopplysninger, med mindre vi er lovpålagt å beholde personopplysningene i en bestemt periode eller for øvrig har rett til å beholde opplysningene i medhold av lov.
 4. d) Informasjon: Du har rett til å motta informasjon om hvilke kategorier av dine personopplysninger som vi behandler og hvordan de behandles.
 5. e) Protestere: Du kan protestere mot vår bruk av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for direkte markedsføringsformål. Du kan også protestere mot å bli gjenstand for avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir juridiske følger som vesentlig påvirker deg.
 6. f) Retting: Du kan kreve at personopplysningene dine blir rettet eller supplert.
 7. g) Begrensning: Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

Dersom du har samtykket til at vi kan behandle dine personopplysninger kan du når som helst trekke tilbake slikt samtykke. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Endringer

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettstedet.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ønsker å utøve dine rettigheter eller sende oss en klage, kan du kontakte vårt personvernombud.

Vi vil undersøke alle klager. Blir en klage funnet berettiget, vil vi ta alle rimelige skritt for å løse problemet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet angående vår behandling av dine personopplysninger. For informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet, besøk Datatilsynets nettside.